Студентське самоврядування

Студентське самоврядування – це форма управління, за якої студенти на рівні групи, відділення, гуртожитку самостійно вирішують питання внутрішнього управління Білгород-Дністровського морського рибопромислового коледжу.

Студентське самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав і інтересів студентів, а також брати участь в управлінні коледжем.

Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування коледжу, важливим елементом вдосконалення освітньої роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів коледжу незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Органи студентського самоврядування діють на принципах добровільності, колегіальності, відкритості.

В коледжі діють такі органи студентського самоврядування: Студентська Рада коледжу, Студентські Ради відділень, Студентська Рада гуртожитку.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Склад студентської Ради коледжу на 2020-2021 навчальний рік:

Голова -

Заступник голови -

Секретар -

Відповідальна за навчально - виховну роботу -

Відповідальна за культурно - масову роботу -

Відповідальний за спортивно - оздоровчі заходи -

Відповідальна за інформаційну роботу -

Відповідальна з питань благодійництва -